Tisk a elektronické podání evidenčních listů


Pro správné vytvoření evidenčních listů je třeba splnit několik pravidel:

Správná forma zadání adresy - adresa zaměstnance musí být zadána následovně:
        Ulice číslo, PSČ Město, Pošta       
Pokud je pošta shodná s obcí, není třeba ji zadávat. Mezi ulicí a číslem a mezi PSČ a obcí musí být mezera
např. Moskevská 142/47, 460 01 Liberec.
Je možné mít adresu zadanou v obráceně: 460 01 Liberec, Moskevská 142/47 - pak je třeba v Nastavení systému klávesou Ctrl+T toto zadat (písmeno A na řádku Samolepky)

Příliš dlouhá adresa nebo místo narození se zadá do poznámky dle následujícího příkladu:
Adresa: Ulice Dr. Milady Horákové 1578/545, 400 00 Jablonec nad_
Místo Narození : Jindřichův_
Poznámka: A:Nisou;N:Hradec;
Za posledním slovem nebo před prvním slovem je třeba zadat mezeru (pokud tam patří) - je vyznačena potržítkem.

Zvláštní evidenční stavy:
28 - nemoc v ochranné době, do data změny evidenčního stavu se zadá datum výstupu (poslední den  v zaměstnání)
29 - OČR, stejně jako 28
40 - zaměstnanec má nárok na starobní důchod ale zatím ho nenastoupil, do data změny evidenčního stavu se zadá poslední den před nárokem

Typ evidenčního listu:
1 - jiné evidenční stavy než jsou uvedeny níže
2 - evidenční stavy 28, 29 a 89 až 94 a 96 až 99
3 - evidenční stav 95

Úpravy některých údajů pro EL:
Klávesou Ctrl+E vyvoláte v aktualizaci kmenového souboru tabulku s úpravou údajů pro EL daného pracovníka a to:
- posun pojištění oproti nástupu ve dnech (+/-)
- změna vyloučených dob (+/-)
- pořadí pracovních poměru: 0 = 1, 2, 3, 4, 5, 6

Evidenční listy pak vycházejí z kmene a údajů daného roku - především ze zadání evidenčních kódů 6xx

Omezení tisku EL lze provést zadáním rozsahu evidenčního stavu. Dále se netisknou EL u pracovníků, kteří mají zadáno v kmenové kartě SZ ZP ne (klávesou Z).

Časté chyby:  
- mezi jménem a příjmením musí být jen jedna mezera
- nepovolené znaky v adrese nebo místě narození - např.: & _ \

Oprava více evidenčních listů: ve filtru zadejte ve formě od do nebo klávesou F7, F8 výčet evidenčních listů a zapněte stavovou klávesu ScrollLock.


Tisk evidenčních listů

Evidenční listy (Hlavní menu - Mzdové listy) lze tisknou přímo na předepsaný formulář a to především na tiskárny a se standardem PCL - tiskárny Hewlett Packard (LaserJet nebo DeskJet) a případně i na tiskárny se standardem Epson (Esc) - tradiční jehličkové tiskárny. Vždy ovšem musí být tiskárna připojená přes paralelní port. Nastavení horního a levého okraje se prování v Hlavním menu - Nastavení systému klávesou Ctrl+E. U tiskáren Epson se zadává posun o řádek respektive posun o znak. Posun u tiskáren standardu PCL se zadává v milimetrech vynásobených číslem 11,8 a poté zaokrouhlených. Např. posun o 8mm se zadá číslem 94. V nastavení evidenčních listů dále zvolíme počet kopií u jednoho pracovníka (1 až 3).

Rovněž lze tisknout informativní sestavu evidenčních listů pro kontrolu či založení kopií a to dva evidenční listy na fomát A4 či jeden na A5.

 

Elektronické podání evidenčních listů

Vytvoření XML souboru. Ve Mzdových listech - Evidenčních listech je akce Soubor XML. Touto akcí vytvoříme výpis. Poprvé zadáme cestu a jméno výstupního souboru klávesou Alt+D. Např. EL.XML, C:\ELDDMM.XML nebo A:\EL.XML a uložíme klávesou F2. Na závěr vytvoříme soubor XML výpisem na Disk. Při dalším vytváření výpisu již není třeba znovu zadávat cestu klávesou Alt+D pokud jsme ji uložili klávesou F2.

Elektronické odeslání evidenčních listů je nutné provést samostatným programem, který je ke stažení ZDE. Heslo k instalaci sdělíme emailem a je vázáno na použitý variabilní symbol. Pro úspěšné odeslání nejprve zadáme uživatelský identifikátor, heslo a variabilní symbol. Vybereme volbu RELDP. Následně zvolíme podpisový a šifrovací certifikát - předpokládáme, že vlastníte správné certifikáty, máte je i nainstalované*, jste na portálu PVS přihlášeni a máte přidělený identifikátor s heslem. Na závěr klikneme na tlačítko odeslat, vybereme soubor XML pro odeslání a čekáme na odpověď. Kliknutím na tlačítko Soubor můžete vytvořit zašifrovaný a podepsaný soubor XML - možnost podání souborem.

*Postup instalace certifikátů:
- programem CertReq si na disketu vygenerujte (sestavte) žádost o certifikát, doplňte vaše údaje do oznámení o pověření  a dostavte se s disketou a oznámením na vaši SSZ, kde vám vygenerují podpisový a šifrovací certifikát.
- na stejném PC si naimportujte programem CertReq podpisový certifikát na jméno - musí být uveden v Možnostech internetu - Obsah - Certifikáty - Osobní. Doporučujeme provést export (archivaci) tohoto certifikátu dle návodu pro opětovné nainstalování certifikátu na nový, reinstalovaný nebo jiný počítač.
- z internetu si nainstalujte šifrovací certifikát (ten na disketě může být zastaralý) - pozor úložiště nezadávejte automaticky nýbrž zvolte ručně úložiště "Zprostředkující certifikační úřady".
- upozorňujeme, že se jedná o stručný výtah z pokynů ČSSZ

 

Poslední aktualizace: 04.10.2007 09:35